Пијаца

Пијачна политика града Врања

Данас на територији града Врања постоје четири врсте пијаца и њима управља ЈКП “Комрад” – РЈ „Пијаца” : „зелене“ пијаце, млечна, сточна и робна пијаца. Промет пољопривредних производа обавља се на такозваним „зеленим“ пијацама: „Бујковски мост“, „Текија“, у Врањској Бањи и у селу Ристовац. Такође, у селу Ристовац се врши и продаја стоке на сточној пијаци. За продају одевних предмета и остале непрехрамбене робе обезбеђена је 151 тезга на пијаци „Текија“.

 

Млечна пијаца се налази на пијаци „Текија“ са појединачним расхладним уређајима и применом принципа добре хигијенске праксе, омогућује снабдевање грађана свежим производима анималног порекла по важећим стандардима квалитета и безбедности хране.

У плану је и изградња две нове пијаце, пре свега, да би се активирала потпуна забрана уличне продаје пољопривредних производа и обезбедило лакше снабдевање грађана у насељима Огледна станица и Рашка.

Такође од нових садржаја које данас Врање нема, а који ће се реализовати у будућности, јесу: пијаце антиквитета, регионалних брендова и производа са географском ознаком порекла, рукотворина, старих заната и традиционалних предмета.

 

Млечна пијаца

Савремени објекат за продају млека и млечних производа изграђен је средствима UNDP, Координационог тела Србије, града Врања и ЈКП „Комрад“.

Вредност пројекта за унапређење услова за промет млечних и пољопривредних производа је 167.000 еура. Учешће МИР2 Програма је 92.600 еура, Координационог тела Србије 71.100 еура, а град Врање и ЈКП „Комрад“ 3.800еура. Објекат за продају млека и млечних производа простире се на површини од 250м2. Располаже са 10 расхладних витрина дужине 2м, осам чесми са топлом водом, тоалетом и канцеларијама. Млечна пијаца је адекватно осветљена и климатизована. Такође, могућ је прилаз објекту инвалидним и хендикепираним лицима. Хигијена објекта задовољава европске стандарде што је и потврђено свим званичним резултатима Завода за јавно здравље Врање. Радно време Млечне пијаце је сваког дана у летњем периоду од 7,00 до 17,00 часова, а у зимском од 8,00 до 15,00 сати.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА МЛЕЧНЕ ПИЈАЦЕ
Међусобна права и обавезе између корисника и ЈКП „Комрад“ за коришћење пијачне опреме тј. расхладних витрина регулишу се Уговором или рачунима за дневну накнаду и резервацију у складу са законском регулативом и општим актима Предузећа. Услови коришћења расхладних витрина су:

 1. Корисник је дужан да се у свему придржава одредаба градске Одлуке о пијацама.
 2. Корисник је дужан да расхладну витрину наменски користи и материјално је одговоран према Предузећу, уколико је због неправилне употребе оштети.
 3. Корисник не може другим лицима да даје на коришћење расхладну витрину, у противном ће му се ускратити даље коришћење без повраћаја накнаде за резервацију.
 4. Права по основу резервације, корисник може остварити само уколико до 7,00 часова у летњем периоду, а у зимском до 8,00 сати започне са продајом у расхладној витрини. У супротном Предузеће задржава право издавања расхладне витрине на дневно коришћење другом лицу.
 5. Корисник је обавезан да одржава прописану чистоћу у витрини и око ње, јер му се у супротном од стране Предузећа може ускратити даље коришћење без повраћаја накнаде за резервацију.
 6. Због некоришћења расхладне витрине корисник нема право да од Предузећа захтева повраћај накнаде за резервацију.
 7. Предузеће је овлашћено да принудно отвори и испразни расхлану витрину у случају вишедневне одсутности корисника који ускладишти кварљиву робу при чему корисник сам сноси ризик за евентуалну штету.
 8. У случају краће остављене робе и других предмета из расхладне витрине и њеног магацина, корисник нема право да захтева накнаду штете од Предузећа.

ПРОПИСИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Индивидуални пољопривредни произвођачи при стављању млека и млечних производа у промет на Млечној пијаци морају имати:

 1. Личну карту;
 2. Важећу млечну карту (вади се сваке године);
 3. Решење да објекат у домаћинству испуњава ветеринарско-санитарне услове за производњу млека и млечних производа издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину Београд;
 4. Лабораторијске анализе о исправности млека и млечних производа (једном месечно).

По Правилнику Санитарне инспекције закупци на Млечној пијаци треба да испуњавају следеће услове:

 1. Радно одело
  бели мантил или блуза, ау летњим месецима бела мајица;
 2. Беле подлактице;
 3. Капе или мараме;
 4. Тањирић и виљушка за пробу;
 5. Провидне рукавице (најлон или целофан) два до три пара;
 6. Атест о исправности млека, сира и јаја;
 7. Санитарну књижицу важећу до 6 месеци;
 8. Уредни нокти, везана коса.

УПОЗОРЕЊЕ: У случају непридржавања ових правила Санитарна инспекција ће применити меру мандатних казни на лицу места!