Депонија ”Метерис”

Депонија чврстог комуналног отпада „Метерис“

Комунални отпад који се организовано прикупља на територији града Врања одвози се на градску санитарну депонију “Метерис“ у Сувом Долу. Систем сакупљања отпада обухвата контејнере за отпад, опрему, као и возила за примарно и секундарно сакупљање, организацију и запослене радникe за сакупљање.

Депонија “Метерис“ је прва санитарна депонија у Републици Србији која је изграђена 2002. године од средстава прикупљених из самодоприноса грађана и поседује све дозволе и сагласности надлежних министарстава по питањима везаним за заштиту животне средине. Локација санитарне депоније комуналног отпада за град Врање и Врањску Бању налази се у крајњем североисточном делу подручја ГУП-а Врања и припада подручју атара насеља Суви Дол и Ранутовац. Локација заузима положај удаљен 5.825 m од центра Врања и 8.335 m од центра Врањске Бање. Асфалтирани пут који повезује Врање и Врањску Бању, налази се јужно од локације, на удаљености од 1.250 m. На удаљености од 380 m југоисточно од локације налази се засеок Доринска Махала, док се на удаљености од 1.250 m налазе прва мања насеља – Суви Дол и Ранутовац.

Депонија “Метерис“ налази се на надморској висини од 480 m, висинска разлика у односу на град Врање износи 15 m, а у односу на Врањску Бању 64 m. Локација се налази нa левој обали Батилијског потока, који представља суво корито са повременим токовима у кишним периодима. Аутохтони терен на локацији депоније је благо нагнут ка потоку. Одлагање отпада на депонији чија је пројектована запремина 254.000 m3, врши се по површини припремљеног терена. Возило које довози чврсте отпатке, пројектованим транспортним путем, пролази кроз капију, преко манипулативног платоа по интерној саобраћајници, долази до одређене позиције на радној површини на телу депоније и истоварује отпад. Комплетну пројектну документацију за изградњу депоније “Метерис“ тј. Главне пројекте и Детаљну анализу утицаја на животну средину урадио је Институт “Кирило Савић“ из Београда.

Површина радне зоне депоније је 30.670 m2, а у перспективи ће то бити променљиве величине. Радна површина зависи од топографских услова, запремине чврстих отпадака који се дневно одлажу, од броја и запремине специјалних машина које раде на депонији, као и од броја возила која истовремено истоварају отпад. Степен сабијања је параметар који одређује век експлоатације депоније, због чега је неопходна употреба машине за сабијање, чијим се радом постиже велика густина депонованог отпада, а самим тим и уштеда у простору, односно обезбеђује се санитарни начин депоновања.

За сабијање и планирање довезеног отпада на депонији „Метерис“, користи се булдозер и компактор.

Укупна пројектована површина комплекса депоније “Метерис“ је:

  1. Површина за депоновање отпада (тело депоније) 30.670m2
  2. Манипулативно – опслужни плато 3.800m2
  3. Плато са постројењем за пречишћавање отпадних вода 600m2
  4. Комуникације (саобраћајнице) 1.860m2
  5. Рециклажни плато 1.000m2
  6. Радна зона 37.930m2
  7. Заштитно зеленило 23.720m2
  8. Паркинг за путничка возила 600m2
  9. Заштитна зона 24.320m2

_________________________

Укупно: 62.250m2

Комплекс санитарне депоније ограђен је жичаном оградом висине 2,1 m са окцима пречника 50 m, која служе за спречавање разношења отпада као и за спречавање недозвољеног и неконтролисаног улаза како људи тако и животиња.

Отпад се по допремању систематски распростире и планира булдозером у слојевима од 0,10 до 0,20 m и сабијају компактором до одређене густине. На сваки сабијени слој компактор распростире следећи танак слој отпада преко равне површине и тај слој се поново њиме сабија. Ова операција се понавља док се не постигне укупна висина радног слоја отпада преко којег се планира слој прекривеног матријала од 0,20 m на горњој површини ћелије, односно 0,60 m са отворених бочних страна ћелије. Формирање сваке ћелије се завршава на крају радног дана.

Укупна количина отпада која се у току једног радног дана планира и сабије преко једне радне површине, по завршетку рада прекрије се инертним материјалом, који се такође сабије компактором. На овај начин се формира једна ћелија. Скуп ћелија по површини у једном хоринзонталном реду формира “слој“ чија је висина око 2,5 m.

План попуњавања депоније тачно дефинише рeдослед ћелија и слојева који се свакодневно попуњавају до затварања депоније. Према плану, депонија се формира одоздо на горе, односно, попуњавање почиње са најниже тачке депоније и напредује ка највишој, да би при крају експлоатације депоније постепено падала ка нижим котама.

Депонија “Метерис“ је урађена по свим стандардима које захтева оваква врста објеката, а то је: 

• тело депоније је обложено високоотпорном фолијом;
• прикупљање процедног филтрата дренажним системом;
• пречишћавање отпадних вода у посебном постројењу;
• евакуација депонијских гасова системом биотрнова,
• спречавање дотока површинских вода системом ободних канала;
• комплетно ограђивање комплекса и контролом улаза;
• свакодневно прекривање отпада инертним материјалом.

На депонији “Метерис“ се спроводе све мере заштите животне средине и врше свакодневна испитивања параметара животне средине од стране сопствене лабораторије, која је лоцирана на депонији. Мерења предвиђена законском регулативом, врше овлашћене и акредитоване лабораторије.